Termékeink:

Általános Szerződési Feltételek

Vállalati ügyfeleknek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (emeles-technika.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető az emeles-technika.hu weboldalról.


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: GTE Sodronykötél Kft.

A szolgáltató székhelye, postai címe (és egyben a panaszügyintézés helye): 1239 Budapest, Grassalkovich út 214-216.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@emeles-technika.hu

A szolgáltató rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@emeles-technika.hu

Cégjegyzékszáma: 05-09-016002

Adószáma: 14400685-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság

Telefonszáma: +36-20/2685855

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szogáltató Kft.

A szolgáltató székhelye, postai címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A szolgáltató elérhetősége: +36 1 789-2-789, tarhely.eu,

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968

Adószáma: 14571332-2-42

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.


2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. 01. hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások).
A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 


3. VÁSÁRLÁS/REGISZTRÁCIÓ

3.1. A GTE Sodronykötél Kft. webáruházában standard kialakítású emelőfüggesztékeket és emeléstechnikai eszközöket kínál Válllalati Vásárlók számára. 

Vállalati vásárlónak minősülnek a vállalkozók, azaz cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyek (ideértve a gazdasági társaságokat is), valamint azok a természetes személyek, akik saját vállalkozást  tartanak fenn kereskedelmi engedély vagy egyéb, egyedi rendelkezéseken alapuló engedély alapján és üzleti tevékenységük  céljaira az emeles-technika.hu weboldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak (a továbbiakban: „Vevő”).

A nem vállalkozó jogi személyek is vállalati vásárlónak minősülnek. A jogi személyek (gazdasági társaságok) esetében az érintett jogi személy (gazdasági társaság) nevében eljáró természetes személy magatartása a Vásárló magatartásának minősül. 

3.2. A szolgáltatás igénybevételével a rendelést leadó fogyasztónak nem minősülő Vevő elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat a szolgáltatás igénybevételekor érvényes szövegezésük szerint. Az emeles-technika.hu webáruház szolgáltatást csak a vállalati vásárlók vehetik igénybe.

3.3. Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.4. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3.6. A hibásan megadott adatok miatt keletkező adminisztrációs feladatok elvégzéséért - hibásan kiállított számlák és minőségi tanúsítványok javítása - Szolgáltató  bizonylatonként 12.500,-Ft+Áfa felszámítására jogosult.


4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek online, telefonon és e-mailben rendelhetők meg.
A webáruházban vásárolható termékekre vonatkozóan a megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. Webáruházban kizárólag általános kialakítású termékek rendelhetők, az ott megadott műszaki paraméterekkel.

4.3. A webáruházban vásárolható termékeken a Vevő által kért utólagos vagy kiegészítő munkák (egyedi kötélvég kialakítások, kötél zsírzás, kötél méretre történő darabolása, izzításos darabolás, függesztékek egyedi szerelvényezése, átalakítása stb.) nem végezhetők el.

4.4. Az egyedi igényekre történő gyártásra az árak külön árajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra a termékspecifikációk figyelembevételével.

4.5. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg. 4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


5. RENDELÉS MENETE

5.1. Vevő bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek mennyiségét (darabszám vagy folyóméter) beállítja.

5.3. Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot.
Amennyiben nem kíván további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék mennyiségét.
A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Mennyiség véglegesítéséhez a „Tovább az adatokhoz” gombra kattint.

5.5. Vásárlás regisztráció nélkül:

Vevő kitölti a "Személyes adatok", "Számlázási adatok" és "Szállítási adatok" űrlapokat.

5.6. Vevő ezt követően a "Megrendelés véglegesítése" ikonra kattintva véglegesíti a vásárlást.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A számlát és minőségi tanúsítványt elektronikusan küldjük meg a Vevő által megadott email címre. Amennyiben a termékhez jótállási jegy is tartozik, azt a csomag tartalmazza. (A fizetési módokat az ÁSZF 7. pontja tartalmazza)

5.8. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról.

5.9. - ÁSZF - 2019. 5.10. Adatbeviteli hibák javítása:
Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazz. Ebben az esetben a "-" és "+" ikonokra kattintva a mennyiség módosítható.

Amennyiben 
Vevő törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor a „törlés” gombra kattint. A rendelés során Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.10. Vevő a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül 
Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti 
Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

5.12 Előrendelés
Azok a termékek, melyek nem állnak rendelkezésre a webáruházban, előrendelhetők.
A megrendelés teljesítésével kapcsolatban Vásárlót szóban és írásban is tájékoztatjuk a megadott elérhetőségein.
Az előrendelés semmilyen kötelezvénnyel nem jár, nem minősül szerződéskötésnek!
Amennyiben a szállítási határidő nem megfelelő, az előrendelés az egyeztetés során lemondható! 


6. SZÁLLÍTÁS

6.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Vevő által a Megrendelés során rögzített termékeket a Vevő által megadott Szállítási címre szállítást végző partnerein keresztül eljuttatja, biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását.

6.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a futárszolgálatot a - termék mennyiségét figyelembe véve - maga válassza ki.

6.3. Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre teljesíti.

6.4. Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vevőt a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein.

6.5. Szolgáltató előzetesen tájékoztatja Vevőt a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések (különös tekintettel a szállítás várható időpontjára) csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

6.6. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vevő által. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

A szállítási díjakról részletesen itt tájékozódhat.

7. FIZETÉS (Fizetési módok)

7.1. Személyes átvétel: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén Vevő a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

7.2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Utánvéttel történő fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Az utánvéttel történő fizetésért külön díjat nem számolunk fel.

7.3. Fizetés banki átutalással: Többszöri vagy folyamatos vásárlásoknál előzetes elbírálást követően külön megegyezés alapján Vevőnek lehetősége van banki átutalással történő fizetésre legfeljebb 30 napos fizetési határidővel. Az átutalásos fizetés pénzneme magyar forint (HUF).

 

8. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

8.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik hétfőtől péntekig 08.00 -16.00 óra között.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2. Általános teljesítési határidő készleten lévő termékek vagy saját gyártású és szerelésű termékek esetén a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül.
Saját gyártású és szerelésű termékeknek  és egyben egyedi igények alapján készült termékeknek minősülnek: sodronykötél, acélsodrony függeszték, műanyagszálas függeszték, láncfüggeszték termékkategóriákban vásárolható termékek, valamint azok az emelőeszközök, melyeket Vevő kérésére paraméterváltozás miatt szerelni kell (láncos emelők, láncos rakományrögzítők). A teljesítési határidő előrendelés esetén minden esetben a megrendelés visszaigazolásában kerül feltüntetésre.

8.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

9. ELÁLLÁSI JOG

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

10. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Kellékszavatosság

10.1. Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2. Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.3. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.4. Vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság

10.6. Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.7. Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.9. Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.10. Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

10.11.  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető! Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényé a gyártóval szemben érvényesíthető. 

  • GTE Sodronykötél KFT.
  • 1239 Budapest, Grassalkovich út 214-216.
  • Adószám: 14400685-2-43
  • Cégjegyzékszám: CG:05-09-016002